top of page

"Sprawiedliwa transformacja  – inwestycja w nowoczesny park maszynowy 
i uruchomienie nowego zakładu w Knurowie"

Firma ECO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) na realizację projektu pt.:„Sprawiedliwa transformacja – inwestycja w nowoczesny park maszynowy i uruchomienie nowego zakładu w Knurowie”. Działanie: FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Projekt ma na celu inwestycję wpisującą się w zakres Planu Sprawiedliwej Transformacji. Lokalizacja inwestycji to nieruchomości dawnych zakładów koksowniczych, a projekt obejmuje swoim zakresem zakup robót i materiałów budowlanych związanych z przebudową hali i placu, aby możliwe było racjonalne wykorzystanie tych terenów. W ramach projektu planowane jest także nabycie maszyn niezbędnych do przetwarzania odpadów, tj. prasonożyca, ładowarka kołowa, maszyna przeładunkowa, przesiewacz. Projekt obejmuje swoim zakresem OZE. Firma nabędzie panele fotowoltaiczne, w celu rekompensaty wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w związku z realizacją nowego procesu.

Celem projektu jest wprowadzenie do działań firmy nowego procesu, związanego z przetwarzaniem odpadów. Dotychczasowe procesy przeprowadzane w firmie oparte były w dużej mierze o pracę fizyczną z wykorzystaniem ręcznych palników tlenowych oraz kruszarek. Projekt obejmuje zakup nowoczesnych, wydajnych oraz proekologicznych maszyn, które pozwolą na zmianę przebiegu procesów. Wprowadzona zmiana procesowa pozwoli firmie na zaoferowanie odbiorcom produktu finalnego o lepszych właściwościach. 

Efektem procesu realizowanego za pomocą nowych maszyn będzie zaoferowanie materiału wsadowego lepiej oczyszczonego z zanieczyszczeń niemetalicznych. Projekt będzie miał pozytywne znaczenie społeczne: jego efektem będzie lepsza gospodarka odpadami, a także zwiększenie wykorzystania proekologicznych technologii i OZE w polskim przemyśle. Pozytywne znaczenie społeczne będzie miał również fakt wzrostu zatrudnienia w sektorze pozagórniczym oraz przywrócenie funkcji gospodarczej terenom, które od lat były nieużytkowane.

Grupą docelową dla produktów projektu będą odbiorcy złomu, którzy ze względu na ekologię oraz wzrastające koszty energii będą potrzebowali materiału wsadowego przygotowanego wcześniej zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami dotyczącymi: czystości złomu, odpowiedniego składu chemicznego, jednorodności pod względem chemicznym i fizycznym. Zaś od dostawców będą wzrastały wymagania dotyczące: spełniania norm jakościowych, posiadania certyfikatów, działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG), zapewniania odpowiednich wolumenów dostaw w umówionym czasie. Dzięki realizacji projektu firma Eco-stal będzie mogła sprostać najwyższym standardom i wymaganiom klientów.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 22 371 523,20 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 11 027 318,00 zł

 

 

"Nie ma takiego odpadu, którego nie dało by się zagospodarować!"

             Zagospodarowanie odpadów przemysłowych jest aktualnym problemem gospodarczym (ekonomicznym i ekologicznym) o wymiarze światowym, co wynika z rozwoju produkcji wyrobów stalowych. W toku prowadzonej działalności od prawie 25 lat Wnioskodawca zidentyfikował odpady, które na chwilę obecną nie są możliwe do zagospodarowania:
 

1. Skrzepy stalowe zanieczyszczone żużlem – odpad, który powstaje w procesie produkcji stali

2. Odpad z produkcji ołowiu - podczas tego procesu powstaje materiał o wysokiej zawartości arsenu (As), który jest niesprzedawalny i nie ma zastosowania.
 

             Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy jest projekt Wnioskodawcy, którego zakres obejmuje zakup dedykowanych i innowacyjnych kruszarek młotkowych umożliwiających ponowne wykorzystanie odpadów oraz modernizację nieruchomości zabudowanej. Zakup przedmiotowych maszyn umożliwi wdrożenie 2 innowacji procesowych w gospodarce odpadami hutniczymi oraz innowacji produktowej obejmującej usługę oczyszczania skrzepu stalowego.
 

             Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy ECO-STAL w wyniku zakupu dwóch dedykowanych, innowacyjnych maszyn – kruszarek młotkowych - oraz modernizacji nieruchomości zabudowanej, które umożliwią wdrożenie dwóch innowacji procesowych oraz jednej innowacji produktowej: usługi oczyszczania skrzepów stalowych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie dwóch innowacji procesowych w gospodarce odpadami hutniczymi oraz innowacji produktowej obejmującej usługę oczyszczania skrzepu stalowego.

Wartość projektu: 1 056 603,15 zł

Wartość funduszy Europejskich: 221 310,00 zł

"Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności poprzez inwestycję w środki trwałe."

                Przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętym przemyśle stalowym przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czeka wiele zagrożeń w nadchodzących miesiącach, a może nawet latach. Eksperci branżowi zwracają uwagę, że kluczem do przetrwania w branży złomowej w czasach kryzysu może okazać się nowa technologia. Jednocześnie prognozy rynkowe wskazują na konieczność dostosowania się do nowych warunków poprzez dywersyfikację dotychczasowej oferty.

                 Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń, co przyczyni się do wdrożenia 3 nowych usług na rynek i do oferty przedsiębiorstwa, w tym jednej usługi o charakterze innowacyjnym, tj. niestosowanym dotychczas co najmniej w skali regionalnej.

                 Dzięki tak zaprojektowanemu przedsięwzięciu po pierwsze możliwe będzie rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o kolejne usługi, po drugie uzyskanie nowych odbiorców, a po trzecie świadczenie innowacyjnej usługi przerobu materiału niewsadowego na wsadowy.

Głównym celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój oraz zachowanie dotychczasowych miejsc pracy poprzez wdrożenie 3 nowych usług do oferty przedsiębiorstwa w wyniku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe.

                 Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie na rynek oraz do oferty przedsiębiorstwa 3 nowe usługi, w tym jedną mającą wymiar innowacyjnej:

a) Usługę cięcia szyny pod wymiar hutniczy lub odlewniczy i odpalania główki z szyn

b) Usługę obsługi zakładów produkcyjnych i handlu detalicznego w zakresie odbioru odpadów/materiału

c) Usługę pakowania materiałów sypkich.

Wartość projektu: 1 116 840,00 zł

Wartość funduszy Europejskich: 753 301,06 zł

logotypes_bottom2.png
nagłowek do umów.jpg
bottom of page