top of page

"Nie ma takiego odpadu, którego nie dało by się zagospodarować!"
 

             Zagospodarowanie odpadów przemysłowych jest aktualnym problemem gospodarczym (ekonomicznym i ekologicznym) o wymiarze światowym, co wynika z rozwoju produkcji wyrobów stalowych. W toku prowadzonej działalności od prawie 25 lat Wnioskodawca zidentyfikował odpady, które na chwilę obecną nie są możliwe do zagospodarowania:
 

1. Skrzepy stalowe zanieczyszczone żużlem – odpad, który powstaje w procesie produkcji stali

2. Odpad z produkcji ołowiu - podczas tego procesu powstaje materiał o wysokiej zawartości arsenu (As), który jest niesprzedawalny i nie ma zastosowania.
 

             Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy jest projekt Wnioskodawcy, którego zakres obejmuje zakup dedykowanych i innowacyjnych kruszarek młotkowych umożliwiających ponowne wykorzystanie odpadów oraz modernizację nieruchomości zabudowanej. Zakup przedmiotowych maszyn umożliwi wdrożenie 2 innowacji procesowych w gospodarce odpadami hutniczymi oraz innowacji produktowej obejmującej usługę oczyszczania skrzepu stalowego.
 

             Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy ECO-STAL w wyniku zakupu dwóch dedykowanych, innowacyjnych maszyn – kruszarek młotkowych - oraz modernizacji nieruchomości zabudowanej, które umożliwią wdrożenie dwóch innowacji procesowych oraz jednej innowacji produktowej: usługi oczyszczania skrzepów stalowych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie dwóch innowacji procesowych w gospodarce odpadami hutniczymi oraz innowacji produktowej obejmującej usługę oczyszczania skrzepu stalowego.

Wartość projektu: 1 056 603,15 zł

Wartość funduszy Europejskich: 221 310,00 zł

"Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności poprzez inwestycję w środki trwałe."

                Przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętym przemyśle stalowym przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czeka wiele zagrożeń w nadchodzących miesiącach, a może nawet latach. Eksperci branżowi zwracają uwagę, że kluczem do przetrwania w branży złomowej w czasach kryzysu może okazać się nowa technologia. Jednocześnie prognozy rynkowe wskazują na konieczność dostosowania się do nowych warunków poprzez dywersyfikację dotychczasowej oferty.

                 Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń, co przyczyni się do wdrożenia 3 nowych usług na rynek i do oferty przedsiębiorstwa, w tym jednej usługi o charakterze innowacyjnym, tj. niestosowanym dotychczas co najmniej w skali regionalnej.

                 Dzięki tak zaprojektowanemu przedsięwzięciu po pierwsze możliwe będzie rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o kolejne usługi, po drugie uzyskanie nowych odbiorców, a po trzecie świadczenie innowacyjnej usługi przerobu materiału niewsadowego na wsadowy.

Głównym celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój oraz zachowanie dotychczasowych miejsc pracy poprzez wdrożenie 3 nowych usług do oferty przedsiębiorstwa w wyniku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe.

                 Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie na rynek oraz do oferty przedsiębiorstwa 3 nowe usługi, w tym jedną mającą wymiar innowacyjnej:

a) Usługę cięcia szyny pod wymiar hutniczy lub odlewniczy i odpalania główki z szyn

b) Usługę obsługi zakładów produkcyjnych i handlu detalicznego w zakresie odbioru odpadów/materiału

c) Usługę pakowania materiałów sypkich.

Wartość projektu: 1 116 840,00 zł

Wartość funduszy Europejskich: 753 301,06 zł

logotypes_bottom2.png
bottom of page